گفتگو با فریبا پیرانی پیرانی برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

مدت درمعرض بودن

فریبا پیرانی 1401/08/18 4503

بازخورد

فریبا پیرانی 1400/07/27 3812

علاقمندی کودک

فریبا پیرانی 1400/06/21 3587

سلام

مینا میرزایی 1402/08/25 68

دوزبانگی فرزندم

باران 1402/05/03 452

محمد آئین

زهرا بهرامی 1402/04/22 253

دوزبانگی فرزندم

باران 1402/04/22 398

پریسا

پریسا قائمیان 1401/09/28 348

شروع

دیبا 1401/09/20 476

سلام

زهرا شکیبا 1401/09/05 400