راهنمای سایت

با عضویت در این وبسایت و انتخاب محیط شبیه سازی شده زبان دوم مناسب فرزندتان و پخش روزانه و مستمر محتویات این بخش برای فرزندتان پس از سه چهار سال بدون هیچ گونه دادن آگاهی و آموزش به فرزندتان، او زبان موجود در آن محیط را خواهد فهمید و چه بسا بتواند به آن زبان سخن هم بگوید!